Spotkanie wolontariuszy w Pyrzycach

25 stycznia w Pyrzycach odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy Góry Tabor 2020. Zaangażowani w przygotowanie GT 2020 uczestniczyli we Mszy św. o godzinie 18:00 w kościele parafialnym pw. św. Ottona. Bezpośrednio po Eucharystii, od wspólnej modlitwy, rozpoczęło się spotkanie w salce przy kościele.

Pierwszym elementem spotkania była szczegółowa analiza programu GT 2020. Część formacyjna opierała się o prezentację przygotowaną przez ks. Mateusza Sochę TChr – organizatora Góry Tabor i referenta powołań. Poszczególne slajdy przypominały podstawowe informacje oraz mniej znane fakty o sakramencie Eucharystii. Katecheza miała na celu przygotowanie i lepsze przeżycie Góry. Przypomnijmy, że GT 2020 odbędzie się w oparciu o słowa Pana Jezusa, które wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy, ustanawiając Eucharystię: „Bierzcie i jedzcie„. Ostatnią częścią spotkania była wspólna kolaja – pizza.

Na zakończenie błogosławieństwa udzielił ks. Damiana Jędrzejak TChr, miejscowy duszpasterz oraz jeden z prowadzących Górę Tabor 2020.

Kolejne spotkanie wolonatariuszy Góry Tabor odbędzie się 21 marca 2020. Miejsce i dokładny czas zostaną podane w późniejszym terminie. Spotkanie formacyjne dla wolontariuszy z Poznania, którzy nie dotarli do Pyrzyc odbędzie się 10 lutego 2020 r. w parafii św. Jadwigi Królowej.

εὐχαριστία oznacza dziękczynienie

Greckie słowo εὐχαριστία oznacza dziękczynienie. Czas spotkania z Jezusem na Górze Tabor będzie Komunią: momentem doświadczenia Jego bliskości i okazją, żeby w szczególny sposób podziękować za Jego Miłość.
JA i BÓG

Intencja!

#chrystusowcy #goratabor

2019.11.24 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

„Królu pokoju i łaski, Przebacz nam winy odstępstwa, Otwórz zbłąkanym ramiona, Zjednocz nas Twoją miłością.” (Fragment hymnu Jutrzni z uroczystości)

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to tytularne święto Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Została ogłoszona przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas 11 grudnia 1925 r.

Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Panowanie Chrystusa nad całym stworzeniem jest dla ludzi wierzących kwestią bezdyskusyjną. Tej władzy nie można Jezusowi nadawać czy też próbować odebrać. On jest naszym Królem, Stworzycielem i Odkupicielem. Trzeba również pamiętać, że Królestwo Boga różni się od królestw ziemskich… Obejmuje ono wszystkich ludzi, miejsca i czasy.

Góra Tabor 2020

Górę Tabor 2020 będziemy przeżywać zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie” (Mt 26, 26). Mimo, że już od dwóch tysięcy lat robimy to, co Zbawiciel nam polecił, wciąż zastanawiamy się nad Sakramentem sakramentów – Eucharystią.
To dla nas wielka tajemnica, przestrzeń kontemplacji, ciszy, pokoju…

JA

Przyjedź!

#chrystusowcy #goratabor

Góra Tabor 2020 – XVIII spotkanie młodzieży – już dziś zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne XVIII już spotkanie młodzieży organizowane przez chrystusowców w dniach 29 czerwca – 03 lipca 2020 roku w Mórkowie k. Leszna. Spotkanie odbywa się na terenie nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Góra Tabor to odbywające się regularnie od 18 lat spotkania dla młodzieży. Organizowane są przez księży i braci z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Chcemy poprzez ludzi, jakich spotkacie na Górze Tabor, pokazać, że BÓG NIE JEST NUDNY, że WIARA NIE JEST NUDNA! A jest to możliwe tylko z jednego powodu, że CHRYSTUS ŻYJE.

Dołożymy wszelkich starań, byście doświadczyli genialnego festiwalu młodych. Nie zabraknie konferencji, warsztatów, siatkówki, koncertów, wspólnie spędzonego czasu. Jednym słowem coś dla ducha i ciała! Jest to czas i miejsce, w których można się napełnić, przemienić, jak na prawdziwej Górze Tabor. ZAPRASZAMY !!!